insolventnost podjetja

Insolventnost podjetja – kaj pomeni?

Pojem insolventnost podjetja označuje preprosto finančno stanje, v katerem je zaradi plačilne nesposobnosti ogroženo celotno podjetje. Do tega pride, ker družba ne more plačevati svojih računov. Do tega najpogosteje pripelje pomanjkanje kapitala, in sicer v strukturi financiranja.

Kaj je lahko še vzrok za insolventnost podjetja?

Vzrok za insolventnost podjetja ponavadi ni samo eden. Večinoma se jih v ozadju skriva več. Med najpogostejšimi so slabo kadrovanje, rastoči nabavni stroški, ki jih določeno podjetje oziroma družba ne more prenesti na svoje prodajne cene, raznovrstne tožbe in pravde s strankami in poslovnimi partnerji, konkurenca, negospodarno ravnanje in izčrpavanje podjetij, zastarelost in neatraktivnost izdelkov ter storitev podjetja.

Kdaj nastopi insolventnost podjetja?

Za to velja več ugotovitev. Insolventnost podjetja nastopi na primer, če družba za več kot dva meseca zamuja s poravnavo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega eno petino vseh njenih obveznostih, ki so izkazane v računovodskih izkazih za zadnje poslovno leto, preden zapadejo te obveznosti.

Pregled poslovanja podjetja je posebna storitev

Pregled poslovanja podjetja je posebna oblika storitve, ki jo lahko opravljajo odvetniške, svetovalne, računovodske in tudi druge pisarne. Njihova naloga je, da naročnika podrobno seznanijo s poslovanjem in tudi finančnimi tveganji drugega podjetja.

Katera področja zavzema pregled poslovanja podjetja?

Pregled poslovanja podjetja lahko na željo naročnika zavzema najrazličnejša področja. Med njimi so poslovni pregled, ki se osredotoča predvsem na tveganja, ki so povezana s poslovanjem družbe v kontekstu obstoječega poslovnega modela; finančni pregled je pregled, ki pokaže prednosti ter slabosti dotedanjega finančnega poslovanja; pravni pregled se nanaša na pogodbe ter podobno; davčni pregled pa razjasni predvsem dejstva, ki so povezana z davki. Slednje v praksi pomeni, ali so plačane vse dotedanje davčne obveznosti in ali podjetje posluje v skladu z davčno zakonodajo. Poleg tega poznamo tudi tehnološke, tržne in kadrovske preglede, lahko pa tudi še kake druge oblike pregledov poslovanja določenega podjetja.